STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS VERDE 11

Aktuelna ponuda stanova i lokala u ulici Institutski put na Tatarskom Brdu

Izgradnja i prodaja stanova i lokala Bobar

Atraktivne lokacije i  odličan kvalitet gradnje.

Aktuelni projekat:
Stambeno-poslovni kompleks zgrada „VERDE 11“
u ulici Institutski put na Tatarskom Brdu.

Naša arhitektura je vođena našom željom za boljim gradovima, uzbudljivim domovima, prijatnim radnim okruženjem, zanimljivim prostorima za slobodno vreme… Uvek sa fokusom na pragmatične potrebe naših klijenata, trudimo se da svako ograničenje vidimo kao priliku da se iskoristi u stvaranju boljih zgrada.

0
Lamela
0
m2 stambenog prostora
0
Stana
0
Lokala
0
Garažnih mesta

Prodaja stanova bez posrednika

U toku je aktuelna prodaja stanova i lokala stambeno poslovnog kompleksa "VERDE 11 - Tatarsko brdo"

Projekat

Stambeno-poslovni objekat spratnosti Po2+Po1, Po, Pr+3+Ps, Pr+4+Ps
Investitor: Tatarsko Brdo Residence DOO
Mesto: Sremska Kamenica
Lokacija: Tatarsko Brdo, Institutski put bb
Rok završetka:  
1. faza – Jun 2026.
2. faza – Septembar 2026.
3. faza – Jul 2027
4. faza – Septembar 2027.

Tehnički opis

Kompleks je porojektovan kao stambeni. Sastoji se od 11 nadzenmih lamela i 1 podzemne. Nadzemne lamele 01, 02 i 11 su spratnosti Pr+4+Ps dok su lamele 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 i 10 spratnosti Pr+3+Ps. Podzemna lamela G ima spratnost od Po2+Po1 do Po. koji će se graditi u Sremskoj Kamenici na katastarskoj parceli 4133/1, 4133/4, 4133/5, 4133/6, K.O. Sremska Kamenica.

Pešački prilazi objektima i parceli mogući su sa sve četiri strane strane. Kolski prilaz parceli je moguć sa južne strane sa novoplaniranog pristupnog puta.

Garažama se pristupa pomoću dvosmernih rampi. Zbog konfiguracije terena, apsolutna kota prizemlja objekata je na različitim nivoima.

Trotoar ispred objekata je projektovan u skadu sa nivoima prizemlja objekata.

Parkiranje se predviđa u dve podzemne etaže i na parteru unutar parcele. Predviđeno je ukupno 476 parking-garažnih mesta.

Prva podzemna etaža ima 100 garažnih mesta, druga podzemna etaža 351 garažnih mesta od kojih 11 ima punjače za elektro automobile. Na parteru smešteno 25 parking mesta.

Poslovni deo kompleksa obuhvata prizemlja lamela 01, 02, 03, 04, 05 i 11. Prizemlja u preostalim lamele su stambene namene. Poslovnom delu objekata pristupa se sa uličnih strana. Svi poslovni prostori – lokali su opšte namene sa visinom poda do +0,20m od kote nivelete terena. U kompleksu ukupno ima 16 lokala.

Projektovano je ukupno 331 stan ( lamela 01- 25 stanova; lamela 02-34 stanova; lamela 03 i 04 -28 stanova; lamela 05- 20 stanova; lamela 06- 35 stanova; lamela 07-30 stanova, lamela 08- 36 stanova; lamela 09-25 stanova; lamela 10 i 11-35 stanova). Ukupna površina stanova iznosi 22 804,14 m2, dok je ukupna površina poslovne namene (lokali) 2 908,15 m2, sve zajedno iznosi 25 712,29 m2.

Udeo poslovne namene u ukupnoj korisnoj površini iznosi 11,31%, što definiše kompleks kao stambeni.

Kompleks se gradi iz četiri faze izgradnje:

  1. faza – Lamela G (deo ispod pripadajućih lamela 01, 02, 03, 04, 05 i 11, Po), lamele 01, 02 i 11 (Pr+4+Ps)
  2. faza – Lamele 03, 04, 05 (Pr+3+Ps )
  3. faza – Lamela G (deo ispod pripadajućih lamela 06, 07, 08, 09 i 10, Po2+Po1), lamele 08,09 i 10 (Pr+3+Ps)
  4. faza – Lamele 06 i 07 (Pr+3+Ps)

Osnovna konstrukcija objekta je skeletna konstrukcija sa AB stubovima i AB pločama, ukrućena vertikalnim i horizontalnim konstruktivnim elementima. Svetla visina sa završnim obradama podova i plafona prizemlja se razlikuje po lamelama. U lameli 01 iznosi 5,56m, lamela 02 – 5,86 m, lameli 03 -5,36 m, lamela 04 – 4,76 m, lamela 05-4,16 m, lamele 06,07, 08, 09 i 10 – 2,76 m; lamela 11 – 4,76 m. Svetla visina svih spratova 2,76m. Svetla visina u podrumu -1 iznosi od 3,00m do 4,70m, dok je podruma -2 3,00m.

Predviđa se temeljenje na temeljnim pločama u svemu prema statičkom proračunu. Projektom su predviđeni spoljni podrumski armirano betonski zidovi d=25 cm, obloženi hidroizolacijom a potom opekom d=12cm. Fasadni zidovi su predviđeni od termo bloka 25 cm i kamene vune 10cm.

Pregradni zidovi u stanovima su projektovani od opeke d=12cm. Zidovi između stanova su od ytong bloka d=25cm. Zidovi između stanova i hodnika izrađuju se od termobloka d=20cm.

Međuspratnu konstrukciju sačinjavaju armirano betonske ploče debljine d=20cm. Sve elemente konstrukcije obavezno uraditi prema projektu statike konstrukcije i detaljima armature.

Stepeništa se oslanjaju na AB ploči d=15cm, prema statičkom proračunu, oslonjena na obodne grede. Pristup do podrumske etaže za kolska vozila omogućen je preko AB rampi. AB rampe su kose AB ploče debljine 20cm oslonjene na obodna AB platna i spoljne podrumske AB zidove. Deo AB rampi je natkriven.

Zidovi se malterišu produžnim malterom u dva sloja (grubo i fino), s tim da se unutrašnje površine potom kreče poludisperzivnim bojama sa predhodnim gletovanjem, osim u sanitarnim čvorovima gde se oblažu zidnom keramikom domaće proizvodnje I – klase po izboru investitora, do visine plafona.

Plafoni u stambenim prostorijama se takođe malterišu u dva sloja (grubo i fino) i kreče poludisperzivnim bojama sa gletovanjem. Plafoni u poslovnim prostorima se oblažu kasetiranim spuštenim plafonom tipa Rigips ili Knauf.

Podovi zajedničkih prostorija, kao i podovi lokala se oblažu granitnom keramikom. U stambenom prostoru podovi su, u zavisnosti od namene, predviđeni u obradi hrastovog parketa sa brušenjem i lakiranjem u tri sloja bezbojnim lakom za parket, odnosno podnom keramikom domaće proizvodnje. Predviđene vrste podova su usklađene sa važećim 10 propisima iz oblasti fizike zgrade kao i sa sanitarno tehničkog aspekta.

Podesti u ulazima i predprostorima se oblažu granitnim pločama ili neklizajućom podnom keramikom.

Fasada objekta – Kamena vuna d=10cm za kontaknu fasadu, završno obrađena silikatnim dekorativnim malterom granulacije 1,5mm u jednom delu i ventilisanom fasadom sa oblogom od fundermaxa na projektom određenim mestima.

Ograde i bravarija, odnosno svi metalni fasadni elementi (ograde stepeništa, giteri i sl.) se izvode od crne bravarije. Ograde balkona se izvode od laminiranog stakla stakla debljine 20mm.

Stolarija objekta – Prozori i balkonska vrata predviđeni su od ALU profila sa ALU termo roletnama, sa kvalitetnim okovom, staklo na prozorima mora biti niskoemisiono 4+16+4 punjeno argonom, što će biti definisano šemom stolarije.

Unutrašnja stolarija predviđena je u standardnoj serijskoj izradi od drveta, sa opšavima i okovom domaće proizvodnje.

Spoljna srolarija na lokalima je aluminijumski profili sa termo prekidom, serija 5200. Zastakljivanje spoljne stolarije je predviđeno dvostrukim niskoemisionim staklom d=4+16+4 mm.

Zastakljivanje fasadnih delova lokala je predviđeno takođe dvostrukim staklom 6+16+4 mm, termički zastićeno prema tehnologiji proizvođača.

Dodatna zaštita od sunca se rešava roletnama. Limarski radovi. Svi opšavi krovnih zidova, atika, dimnjaka i sl. predviđeni su od pocinkovanog lima d=0,60 mm sa pravilnim spojevima, vezama i preklopima.

VODOVOD I KANALIZACIJA: Objekat će biti priključen na vod. i kan. mrežu, u svemu prema prethodnim uslovima nadležnog javnog preduzeća i prema posebnim projektima VIK.

ELEKTRO-INSTALACIJE: Objekat će biti priključen na gradsku elektro mrežu, u svemu prema prethodnim uslovima JP “Elektrovojvodina” i prema posebnim projektima elektroinstalacija (jake struje i slabe struje).

GREJANJE: Objekat će biti priključen na gas, u svemu prema prethodnim uslovima nadležnog javnog preduzeća i prema posebnim projektima mašinskih instalacija.

Organizacija lamela na parceli omogućava pristup PP vozila u blok i oko bloka. Objekat će biti projektovan i izveden u svemu prema važećem Zakonu o zaštiti od požara, i drugim zakonskim i podzakonskim aktima koji definišu ovu oblast.

Najniža tačka pristupnog puta za vatrogasno vozilo nalazi se na apsolutnoj visini 148.20 mnv na internoj sobraćajnici, dok se visina poda poslednje etaže na kojoj borave osobe nalazi na koti +18,74 odnosno visini od 167,14 mnv. U skladu sa navedenim najviša visina poda poslednje etaže na kojoj se nalaze osobe iznosi 18,94 m u odnosu na plato, kao i od najniže tačke saobraćajnice. Obzirom da visina poda najviše etaže na kojoj borave osobe ne prelazi 30 m, objekat ne spada u kategoriju visokih objekata u pogledu zaštite od požara, te se prilikom određivanja tehničkih i organizacionih mera zaštite od požara ne primenju odredbe Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu od požara visokih objekata (Službeni glasnik RS“ br. 80/2015-23, 67/2017-27 i 103/2018-56).

Imate pitanje za nas?