STAMBENO POSLOVNI
KOMPLEKS ZGRADA

Aktuelna ponuda stanova i lokala na uglu Braće Popović i Branka Bajića, Novi Sad.

Izgradnja i prodaja stanova i lokala Bobar gradnja

Atraktivne lokacije i  odličan kvalitet gradnje.

Aktuelni projekat:
STAMBENO POSLOVNI KOMPLEKS ZGRADA "SAJAM KORNER"
na uglu ulica Braće Popović i Branka Bajića u Novom Sadu

Naša arhitektura je vođena našom željom za boljim gradovima, uzbudljivim domovima, prijatnim radnim okruženjem, zanimljivim prostorima za slobodno vreme… Uvek sa fokusom na pragmatične potrebe naših klijenata, trudimo se da svako ograničenje vidimo kao priliku da se iskoristi u stvaranju boljih zgrada.

Lamela
0
m2 stambenog prostora
0
Stana
0
Poslovnih apartmana
0
Garažnih mesta
0

Prodaja stanova bez posrednika

U toku je aktuelna prodaja stanova i lokala stambeno-poslovnog kompleksa "SAJAM KORNER" na uglu ulica Braće Popović i Branka Bajića u Novom Sadu.

Projekat

Stambeni objekat Po, Po+P, Po+P+7
INVESTITOR: Bobar
MESTO: Novi Sad
LOKACIJA: Ugao Braće Popović i Branka Bajića
ROK ZAVRŠETKA :
Faza I: novembar 2024 god.
Faza II: jun 2025 god.
Faza III: novembar 2025 god.

Tehnički opis

Stambeno – poslovni kompleks zgrada „SAJAM KORNER“ spratnosti Po, Po+P, Po+P+7, na  uglu ulica Braće Popović i Branka Bajića u Novom Sadu. 

Nova građevinska parcela se formira od celih ili delova katastarskih parcela broj 6390/11, 6390/12, 6390/4, 6390/17, 6390/16, 6390/14, 6426/2, 6427/1, 6427/3, 6428, 6429/6, 6429/5 K.O. Novi Sad I. 

Planirani objekat zbog svoje veličine formira zaseban urbanistički blok. Deo pripadajuće građevinske parcele je pod objektom (do 65%), s tim da podzemna etaža zauzima skoro celu parcelu. Gabarit objekta je ispravljen prema ulici Braće Popović i uvučen na samom uglu ulica, čime se proširuju pešačke zone oko objekta. Krov podzemne etaže je zamišljen kao slobodna ozelenjena i popločana površina. Krov iznad prizemne garaže je osmišljen kao zeleni prohodni krov kom se pristupa spoljašnjim stepenicama iz unutrašnjosti bloka.

Kompleks je projektovan kao otvoreni blok na uglu ulica Braće Popović i Branka Bajića, a sa južne strane je ograničen planiranom pristupnom javnom saobraćajnicom. Svi kolski pristupi su predviđeni sa te pristupne saobraćajnice na južnoj strani kompleksa. Pešački pristup unutrašnjosti bloka je moguć sa otvorene strane bloka – iz ulice B. Bajića, a iz ulice Braće Popović je omogućen kroz predviđeni pešački prolaz koji proseca objekat na sredini uličnog fronta.

Objekat čini devet celina: PODRUM ispod skoro cele parcele; PRIZEMNA GARAŽA koja zauzima deo objekta spratnosti Po+P kao i delove prizemlja ispod lamela 2 i 3; SEDAM LAMELA spratnosti Po+P+7.

Svaka lamela ima poseban pešački ulaz u prizemlju. Ulaz u Lamele 1 i 2 je iz pristupne saobraćajnice sa južne strane bloka, u Lamelu 3 sa slobodne uređene površine na parceli orjentisane prema ulici Braće Popović, u Lamele 4, 5 i 6 je iz ulice Braće Popović, a u Lamelu 7 iz unutrašnjosti bloka. Poslovni prostori koji se nalaze u prizemlju imaju direktan ulaz sa pešačkih površina oko objekta.

Parkiranje automobila je rešeno u objektu – u podzemnoj i prizemnoj garaži. Idejnim rešenjem se predviđa 311 garažnih mesta od kojih najmanje 5% zadovoljava uslove pristupačnosti osobama sa invaliditetom. U daljoj razradi projekta je moguće ukidanje pojedinih garažnih mesta zbog zahteva tehničke opreme ili statičkog rešenja objekta,  s tim da broj ostvarenih garažnih mesta neće biti manji od 307 što bi zadovoljilo minimalne potrebe objekta.

Idejnim rešenjem objekta je ostvaren indeks zauzetosti parcele od 62,13% i koeficijent izgrađenosti 3,49.

Predmetna građevinska parcela ima 8088m2, a sam teren je bez nagiba pa nije planirano zasecanje. U projektu je usvojena kota niveleta 79.00m.

Nа predmеtnоm prоstоru (budućој građevinskој parceli) pоstојi nеkоlikо оbјеkаtа kојi su svi prеdviđеni zа uklаnjаnjе prе pоčеtkа izgrаdnjе prеdmеtnоg kоmplеksа:

  • nа pаrcеli 6428 izgrаđеnа је pоrоdičnа stаmbеnа zgrаdа оd 141 m² (objekat 1), i pomoćni objekti od 18m2, 16m2, 19m2 i 3m2 (objekti 2, 3, 4 i 5)

Planirani objekat je ima stambeno-poslovnu namenu, sa udelom poslovanja od 21,8%.

Poslovni deo objekta je organizovan u većem delu prizemlja, kao i na tri spratne etaže Lamele 7, a čini ga 13 lokala i 13 poslovnih apartmana.

Stambeni deo objekta je organizovan u spratnim delovima lamela 1 do 6, i na IV-VII spratovima lamele 7, sa ukupno 242 stana.

Ukupan broj projektovanih funkcionalnih jednica je 268.

PODRUM je namenjen za smeštaj tehničke opreme i za organizaciju mirujućeg saobraćaja. Ispod Lokala 12 u Lameli 7 je predviđen priručni magacin koji je direkno povezan sa pripadajućim lokalom. U „mrtvim prostorima“ etaže je projektovano nekoliko stanarskih ostava.

Kolski pristup podrumu je u prizemlju Lamele 1 u vidu dve dvosmerne kolske rampe širine 5,50m svaka. Podrum je povezan sa objektom kroz sedam komunikacionih jezgara za vertikalno kretanje pešaka kroz objekat- stepeništem ili liftom.

Predviđena su i dva izlaza iz podrumske etaže do slobodnog prostora na nivou prizemlja, zbog zadovoljavanja protivpožarnih uslova za velike garaže. Oba izlaza/ulaza su postavljena prema normativima zaštite od požara za ovaj tip objekta, što će se dodatno potvrditi ili korigovati u daljoj razradi projekta nakon izrade Glavnog projekta zaštite od požara. Izlazi su nakriveni nadstrešnicom do 20m2 površine, koja će biti predmet dodatne razrade.

Spratna visina etaže je 300cm u delu ispod spratnog dela objekta a 280cm u delu gde je planiran ravan prohodan krov.

UKUPNA NETO POVRŠINA PODRUMA JE 7151,42m², A BRUTO POVRŠINA JE 7723 m².

PODZEMNA GARAŽA IMA POVRŠINU 6607,24 m². Prema uslovima zaštite od požara kategoriše se kao velika garaža (preko 1500m2) i biće podeljena u tri dimna sektora. Pristupa joj se preko dve dvosmerne kolske rampe odgovarajuće širine. Svi evakuacioni putevi po dužini zadovoljavaju uslove ZOP. Obezbeđen je i direktan požarni ulaz izvan spratnog dela objekta. Predviđeno je nekoliko kanala za odimljavanje garaže, koji se prostiru celom visinom objekta do izlaza na krov.

Obodni deo PRIZEMLJA je namenjen poslovnim prostorima sa direktnim izlazom na okolne ulice.

U Lameli 1 su smešteni lokal PP1, obe rampe za pristup podzemnoj garaži,  kao i trafo stanica i prostorija za agregat. U Lameli 2 su smešteni lokali PP2 i PP3, u Lameli 3 je PP4, U Lameli 4 su PP5 i PP6, u Lameli 5 su PP7 i PP8, u Lameli 6 su PP9 i PP10, a u Lameli 7 su lokali PP11, PP12 i PP13. Dvostrano orjentisani lokali imaju i dodatne pomoćne ulaze..

PRIZEMNOJ GARAŽI se pristupa u prizemlju Lamele 3. Iz garaže su predviđeni dodatni pešački izlazi prema unutrašnjosti bloka. UKUPNA POVRŠINA PRIZEMNE GARAŽE JE 1231,69m².

Visina prizemlja ispod spratnih delova objekta je 400cm, a ispod prohodnog zelenog krova je 280cm.

UKUPNA NETO POVRŠINA PRIZEMLJA JE 4295,43 m², A BRUTO POVRŠINA PRIZEMLJA JE 5025 m².

U spratnom delu objekta organizovano je 242 stana– U Lameli 1 ima 38 stanova, u Lameli 2 ima 40 stanova, u Lameli 3 ima 32, u Lameli 4 ima 45, u Lameli 5 ima 37, u Lameli 6 ima 37 stanova. U Lameli 7 je od I-IV sprata organizovano 13 poslovnih apartmana, a od V-VII sprata se nalazi 13 stanova.

Strukture stanova su od dvosobnih do petosobnih, a prosečna neto površina stambene jedinice je 67 m2

Svaka lamela u prizemlju ima ulaz sa prostorom za kretanje kroz objekat. Vertikalna komunikacija se vrši stepenicama i pomoću liftova koji se kreću kroz sve korisne etaže objekta, po jedan lift u svakoj lameli.

LAMELA 1 ima sedam spratova, na kojima je organizovano 38 stanova – po šest na spratovima I-VI i dva stana na VII spratu. Prva je lamela u kompleksu i dilatacijom je odvojena od Lamele 2. Visina stanova od I do V. sprata je 276cm, dok je na VI i VII spratu 300 cm. Sedmi sprat je delom povučen i formiran je ekstenzivni zeleni krov.

UKUPNA NETO POVRŠINA LAMELE 1 JE 2903,01 m².

LAMELA 2 ima sedam spratova, na kojima je organizovano 40 stanova – po šest na spratovima I-VI i četiri stana na VII spratu. Dilatacijom je odvojena od Lamele 1 i Lamele 3. Visina stanova od I-V sprata je 276cm, dok je na VI i VII spratu 300 cm. Sedmi sprat je delom povučen i formiran je ekstenzivni zeleni krov.

UKUPNA NETO POVRŠINA LAMELE 2 JE 3038,94 m².

LAMELA 3 ima sedam spratova, na kojima je organizovano 32 stana – po pet na spratovima I-VI i dva na VII spratu. Dilatacijom je odvojena od Lamele 2 i Lamele 4. Visina stanova od I-V sprata je 276cm, dok je na VI-VII spratu 300 cm.

UKUPNA NETO POVRŠINA LAMELE 3 JE 2446,94 m².

LAMELA 4 ima sedam spratova na kojima je organizovano 45 stanova – po sedam na spratovima I-V, šest stanova na VI spratu i četiri na VII spratu. Dilatacijom je odvojena od Lamele 3 i Lamele 5. Visina stanova od I-V sprata je 276cm, dok je na VI-VII spratu 300 cm. Šesti i sedmi sprat su delom povučeni i formiran je ekstenzivni zeleni krov.

UKUPNA NETO POVRŠINA LAMELE 4 JE 3569,57 m².

LAMELA 5 ima sedam spratova, na kojima je organizovano 37 stanova – po šest na spratovima I-V, pet stanova na VI spratu i dva na VII spratu. Dilatacijom je odvojena od Lamele 6 i Lamele 4. Visina stanova od I-V sprata je 276cm, dok je na VI-VII spratu 300 cm. Šesti i sedmi sprat su delom povučeni i formiran je ekstenzivni zeleni krov.

UKUPNA NETO POVRŠINA LAMELE 5 JE 3219,91 m².

LAMELA 6 ima sedam spratova, na kojima je organizovano 37 stanova – po šest na spratovima I-V, pet stanova na VI spratu i dva na VII spratu. Dilatacijom je odvojena od Lamele 6 i Lamele 4. Visina stanova od I-V sprata je 276cm, na VI spratu je 300 cm a na VII spratu je 500cm. Šesti i sedmi sprat su delom povučeni i formiran je ekstenzivni zeleni krov.

UKUPNA NETO POVRŠINA LAMELE 6 JE 3017,46 m².

LAMELA 7 ima sedam spratova, gde su prizemlje i četiri sprata namenjeni poslovanju, a od IV-VII sprata je organizovano 13 stanova.

U prizemlju su organizovana tri lokala, od kojih jedan (PP12) ima priručni magacin u podrumu. Na spratovima I-IV se nalazi 13 poslovnih apartmana. Dilatacijom je odvojena od Lamele 6, i nalazi se na kraju niza koji formira predmetni kompleks. Visina od I-IV sprata je 320cm, na V, VI i VII spratu je 300cm.

UKUPNA NETO POVRŠINA LAMELE 7 JE 4081,74 m².

UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA JE 30660,49 m², a BRUTO je 35693 m².

Izgradnja objekta je planirana iz tri faze, u kontinuitetu, i to sledećim tokom:

  • FAZA 1 – izgradnja DELA PODRUMA (ispod Lamela 1, 2, 3, 4 i 5, ispod prizemne garaže, ispod dela uređene slobodne površine izvan bloka), PRIZEMNA GARAŽA i LAMELE 1, 2 i 3;
  • FAZA 2– izgradnja LAMELA 4 I 5;
  • FAZA 3 – izgradnja DELA PODRUMA (ispod Lamela 6 I 7, ispod unutrašnjosti bloka sa prohodnim krovom) i LAMELE 6 i 7;

Podela na faze je označena na grafičkom prilogu sa situacionom rešenjem objekta.

Podrumska etaža je predviđena da se izvodi u dve faze (u prvoj i trećoj). Kako bi prva faza bila funkcionalna potrebno je na granici prve i treće faze odraditi zid od giter bloka d=25cm celom dužinom u podrumskom delu. Na formirani zid podići hidroizolaciju kako bi se sprečio prodor podzemnih i atmosferskih voda. Hidroizolacija pri realizaciji treće faze biće spojena sa prethodnom fazom. Prilikom završetka treće faze ukloniti formirani zid kako bi cela garaža imala funkciju jedne celine. 

Objekat je složene osnove, sačinjen od niza lamela postavljenih po obodu bloka.

Podrum je ograničen AB zidovima postavljenim uz ivicu nove građevinske parcele, s tim da su blago izlomljene granice parcele ispravljene.

Prizemlje pokriva do 65% parcele, a spratni delovi su izdeljeni po lamelama. Lamele su širine 16m, osim Lamele 7 koja se po vertikali sužava.

Noseću konstrukciju čine pune armirano-betonske ploče, koje su direktno oslonjene na armirano-betonska platna, stubove i grede. Konstruktivni elementi će biti izrađeni od betona MB 30 i armirani su rebrastom armaturom RA 400/500 i MA500/560.

Obodni zidovi u podrumu su od betona, kao i liftovska okna, armirana mrežastom armaturom MA 500/560 i sa rebrastom armaturom RA 400/500 na krajevima. Stepeništa su betonska, dvokraka. Delovi konstrukcije su izdeljeni dilatacijama.

Dimenzije konstruktivnih elemenata će biti određene posebnim projektom u daljoj razradi projekta, usled čega može doći do manjih odstupanja gore navedenih karatkeristika konstrukcije.

Svi spoljni zidovi objekta se predviđaju kao zidovi od termo blokova debljine 25m sa spoljnom oblogom od kamene vune i završnom obradom za kontaktnu fasadu.

Svi unutrašnji zidovi su predviđeni od klima blokova debljine 20cm i 10cm zidani u produžnom cementnom malteru, i od pune opeke d=12cm oko kupatila i toaleta.

Krovne ravni su rešene u vidu prohodnih i neprohodnih ravnih krovova. Delovi krova su zamišljeni kao ekstenzivni zeleni krov.

Obrada spoljnih zidova se predviđa kao kombinacija kontaktne fasada od kamene vune sa fasadnim malterom i ventilisane fasade sa fiber-cementnim pločama.

Unutrašnja obrada svih zidova je malterisanje produžnim malterom, gletovanje i farbanje belom bojom, osim u kupatilima gde se zidovi oblažu keramičkim pločicama do plafona, i u kuhinji gde se predviđa obrada zida od visine 85cm do visine 150cm. Plafoni se zaravnavaju specijalnim polimer-cementnim malterom tamo gde je to potrebno, gletuju se i boje. Odsupanja od navedenog se dozvoljavaju po želji investitora.

Podovi se oblažu parketom ili keramičkim pločicama po izboru investitora, u zavisnosti od namene prostorije. Pod u podrumu i prizemnoj garaži će biti od natur betona.

Spoljna stolarija (prozori i balkonska prozor-vrata) na nadzemnim etažama je od složenih ALU profila sa termoprekidom, zastakljena termoizolujućim troslojnim staklom, punjenim argonom. Fasadu kod poslovnih prostora formiraju portali od složenih aluminiumskih profila zastakljeni termoizolujućim staklo-paketom. Na ulazima u garaže će biti čelična rolo vrata.

Na ulaze u stanove će biti postavljena sigurnosna čelična panelna vrata, opremljena sigurnosnom bravom. Unutrašnja vrata će biti klasična drvena, duplo šperovana vrata obrađena profilima od medijapana i bojena bojom po izboru investitora.

Oblik i materijalizacija fasada objekta osmišljeni su tako da odgovaraju savremenim tendencijama i propisima, da se objekat uklapa u najbliže okruženje ali i da bude prepoznatljiv prostorni reper.

Sam objekat će predstavljati dominantnu strukturu u okruženju što je nametnuto njegovom veličinom i položajem. Vizuelno će se sagledavati u kontekstu susednog kompleksa Sajma iz Ulice Braće Popović, a prema Ulici Branka Bajića nastavlja već izgrađeni stambeno-poslovni kompleks.

Unutrašnjost formiranog bloka imaće polu-javni karakter jer se neće ograđivati već će imati ulogu uređene slobodne površine za slobodne aktivnosti stanara svih okolnih stambenih zgrada. Krov prizemne garaže je predviđen kao zeleni prohodni krov, sa istom svrhom. Zeleni krov je korišten kao oblikovni element na svim spratovima Lamele 7, a na VI i VII spratu ostalih lamela objekta.

Forma objekta je zamišljena kao skladna celina. Lamela 1 – 6 je svedena, sa povućenim delovima 6. i 7. sprata. Lamela 7 ima drugačiji gabarit, spratnu visinu i namenu u odnosu na ostatak objekta, pa je i forma nešto drugačija. Spratovi se povlače po vertikali a fasadna ravan je osmišljena tako da komunicira sa susednim objektima. Prelaz na Lamelu 6 je ostvaren izjednačavanjem visime krovnog venca sa Lamelom 6, pa je i spratna visina 7. sprata povećana.

Od instalacija u objektu predviđeno je:
– vodovodne instalacije (novi priključak na javnu vodovodnu mrežu)
– kanalizacione instalacije (priključenje na javnu kanalizacionu mrežu)
– električne instalacije slabe i jake struje (novi priključak na javnu elektroenergetsku mrežu)
– instalacije grejanja (priključenje na javnu toplovodnu mrežu)

Pristupni put za intervenciju vatrogasnog vozila predviđa se iz ulice Braće Popović, ulice Branka Bajića i interne saobraćajnice.

Obzirom da visina poda najviše etaže na kojoj borave osobe ne prelazi 30 m, objekat ne spada u kategoriju visokih objekata u pogledu zaštite od požara.

Kao tehnička mera koja sprečava prenos požara po vertikali između etaža preko spoljnih fasadnih zidova predviđaju se građevinski elementi dužine najmanje 1,0 m.

Kao tehnička mera koja sprečava horizontalno širenje požara na fasadi na granicama požarnih sektora predviđa se horizontalni prekidni pojas u širini od minimum 1m iste otpornosti prema požaru kao i unutrašnji požarni zid.

Obzirom da je visina poda poslednje etaže (primenjuje se na sve lamele) na kojoj borave osobe između 22m i 30m u odnosu na pristupni put za vatrogasno vozilo, na osnovu pravilnika o tehničkim zahtevima za bezbednost od požara spoljnih zgrada („Službeni glasnik RS“, broj broj 59/2016; 36/2017 i 6/2019), član 7 tabela 3. zidani (opeka ili blokovi i sl.), ili betonski (liveni na licu mesta ili prefrabrikovani), zidovi sa kontaktnim toplotno-izolacionim sistemom (ETISC), usvaja se kategorija G, kao stambeno poslovna/ poslovno stambena zgrada visine od 22 do 30m.

U garažama je predviđen sistem automatskog gašenja požara, sistem automatske detekcije i dojave požara,  sistem za odvođenja dima i toplote, sistem za prinudnu ventilaciju garaža i automatska detekcija CO.

Obzirom da se predviđa funkcionalna veza garaže i objekta druge namene stepeništem, ulaz u garažu predviđa se kroz provetravani pretprostor s natpritiskom vazduha. Površina provetravanog pretprostora iznosi više od 5m2,  a pretprostor nije uži od 1,25 metara.

Predviđa se podela na dimne sektore za garažu koja se nalazi na nivou podruma.

Za predmetni kompleks je predviđena hidrantska mreža. Na osnovu visine svih lamela unutrašnja hidrantska mreža mora da ima kapacitet izdašnosti od 7,5 l/s tokom dva časa gašenja.

Kako je garaža klasifikovana kao velika garaža, a lamele objekti visine od 22 do 30 m kompleks spada u kategoriju tehnološkog procesa K3 te je neophodan je rezervni izvor napajanja električnom energijom.

Imate pitanje za nas?